Membership

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบัตร

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับหมายเลขสมาชิกและสมัครเป็นสมาชิก โดยรับทราบ ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

: ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทไอสไตล์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินการรับสมัครให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจนกว่าข้าพเจ้าจะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบริษัทให้ยกเลิกการเป็นสมาชิก

: ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทที่จะเป็นไปเพื่อ

 1. 1. ประมวลผลข้อมูลสำหรับการสะสม และแลกคะแนนกับบริษัท
 2. 2. สื่อสารโปรโมชั่นสิทธิพิเศษและการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท บริษัทในกลุ่ม/เครือ และพันธมิตรของบริษัท
 3. 3. ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัท บริษัทในกลุ่ม/เครือ และพันธมิตรของบริษัท
 4. 4. ประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิกในการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับปรุงธุรกิจของบริษัท
 5. 5. การพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าของบริษัท บริษัทในกลุ่ม/เครือ หรือพันธมิตรของบริษัทที่ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลข้างต้นเป็นไปในทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิก และให้เกิดประโยชน์แก่ข้าพเจ้าตามที่บริษัทกำหนด

: ข้าพเจ้าตกลงให้บรรดาข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ปรากฏในคำขอนี้และ/ หรือข้อมูลที่เกิดจากการเป็นสมาชิกนี้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท

: ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผย ใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของข้าพเจ้ากับบุคคลอื่นภายในขอบเขตของกฎหมาย และเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า

: ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า คะแนนจากการเป็นสมาชิกแต่ละคะแนนจะมีอายุ 1 (หนึ่ง) ปีโดยนับจากวันที่ข้าพเจ้าได้คะแนนมาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับทางบริษัท

: ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าและบริการของสมาชิกของแต่ละราย รายการโปรโมชั่นของสินค้าแต่ละประเภทและ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

: หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับคะแนนย้อนหลังเพียงไม่เกิน 6 เดือน และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

: หากมีปัญหาข้อขัดแย้งจากการเป็นสมาชิก คำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

: ข้าพเจ้าตกลงว่าหากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการกับทางบริษัทแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องคืนคะแนนสะสมที่ได้รับและรวมทั้งของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสมดังกล่าว หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ

: ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัท มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกสิทธิสมาชิกของข้าพเจ้า โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ หรือการยกเลิกดังกล่าว หรือบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

: ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับความผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะยื่นใบสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้าด้วย โดยบริษัทไม่จำต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

: ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่บริษัทจะจัดให้แลกและสิทธิพิเศษต่างๆ ตลอดจนยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ ของกำนัลที่จะจัดให้แลก และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

: ทั้งนี้ ผู้สมัครสมาชิกบัตรควรอ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏข้างต้นก่อนทำการสมัครสมาชิกบัตร

: บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

: ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าในการเป็นสมาชิกบัตร @cosme store member card นั้น ข้าพเจ้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกบัตรดังกล่าวได้ในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ได้ซื้อสินค้าและหลังจากได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 • - แลกคะแนนได้ตามโปรโมชั่นของร้าน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา
 • - ไม่สามารถโอนคะแนนสะสมข้ามหมายเลขสมาชิก และไม่สามารถนำคะแนนมาแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • - ในการสะสมคะแนนสมาชิกจะต้องนำบัตรสมาชิกมาด้วยทุกครั้ง และตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขสมาชิกบนใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
 • - ในการแลกคะแนนต้องใช้บัตรสมาชิกควบคู่กับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • - ห้ามให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์แทน
 • - บัตรสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ หากบัตรสูญหายให้ติดต่อที่ร้านค้าของบริษัท โดยทางบริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ครั้งละ 50 บาท

: ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเช่นชื่อ-สกุล และข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทในกลุ่ม/เครือ หรือพันธมิตรทางการค้าของบริษัท เพื่อ

 1. 1. ประมวลผลข้อมูลสำหรับการสะสมและแลกคะแนนกับบริษัท
 2. 2. สื่อสารโปรโมชั่น สิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆของบริษัท บริษัทในกลุ่ม/เครือหรือพันธมิตร ของบริษัท
 3. 3. ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่ม/เครือ หรือพันธมิตรของบริษัท
 4. 4. ประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิกในการส่งเสริมการขาย/ปรับปรุงธุรกิจของบริษัท
 5. 5. การพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าพันธมิตรของบริษัทที่ร่วมโครงการซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะต้องรับรองว่าบุคคลอื่นๆใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าโดยเฉพาะเจาะจง และด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เท่านั้น

TERM OF EXCHANGE

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสินค้าติดต่อสาขาที่ระบุไว้ในใบเสร็จ ภายใน 7 วัน

@cosme store ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. 1. กรณีสินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ซื้อสินค้า กรุณาแจ้งสาขาที่ท่านซื้อสินค้าทันที โดยสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานและสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารายการเดิมเท่านั้น
 2. 2. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากการกระทำของลูกค้า
 3. 3. ลูกค้าต้องนำใบเสร็จและสินค้าดังกล่าวมาดำเนินการเปลี่ยนสินค้า ณ แคชเชียร์ตามสาขาที่ระบุไว้ในใบเสร็จเท่านั้น
 4. 4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้าไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือเกินกำหนด 7 วันหลังจากการซื้อสินค้า
 5. 5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TERM OF EXCHANGE

Please contact the branch specified on the receipt within 7 days from the purchase date

@cosme store will accept for product exchange under these following conditions:

 1. 1. In case of damaged and defective product from the moment of purchase, please contact the shop you purchased the product immediately. Product must not be unwrapped and be changeable as previously purchased item only.
 2. 2. cosme store reserves the right not to exchange product defected or damaged from customer action.
 3. 3. Customers must bring such product and receipt for exchange to the store indicated on the receipt.
 4. 4. cosme store reserves the right not to exchange products in case of the customer has no original receipt or exceeded 7 days from the date of goods purchase.
 5. 5. cosme store reserves the right to change the terms and conditions without prior notice.
these are for check Vaeriables
$pageFront: false
$pageClass: membership
$pageName: Membership
$pageKeyword: จำกัด i style, no1 cosme store membership
$pageDescription: this is description text for Membership Page
$siteKeyword: ICONSIAM cosme store, ประทิ่น ไอคอน สยาม
$siteDescription: we are here ICONSIAM @cosme store powered by i style Retail (Thailand) Co., Ltd.
English